MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH

DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP ĐÃ CHUYỂN ĐỊA CHỈ VỚI GIAO DIỆN MỚI TẠI:

DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP | MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH
Điểm đạo gieo duyên - Nhập môn huyền bí

www.matphap.com
matphap.com@gmail.com

MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH

MẬT TÔNG,ĐẠO HỌC, ĐIỂM ĐẠO, MẬT TÔNG THẦY GIÀ, MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH, Uế Tích Kim Cang Thần Chú, Điểm Đạo, Chú Chuẩn Đề, Siêu Độ Vong Linh, Bùa Chú, Linh Phù, Thần Chú, Mantra, www.google.com.vn
 
Trang ChínhTrang Chính    Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
THÔNG BÁO
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH


DIỄN ĐÀN MẬT PHÁP ĐÃ CHUYỂN ĐỊA CHỈ VỚI GIAO DIỆN MỚI TẠI:

Điểm đạo gieo duyên - Nhập môn huyền bí

www.matphap.com

Share | 
 

 VONG CĂN VÀ THIẾU NỮ

Go down 
Tác giảThông điệp
daovothuongPháp Môn : Hiển Giáo
Tôn giáo : Đạo Phật
Bài viết : 2
Số lần cảm ơn : 3
Điểm Cống Hiến : 3244
Tham gia : 31/01/2010

Bài gửiTiêu đề: VONG CĂN VÀ THIẾU NỮ   31/1/2010, 20:34

Xin nhaùi theo teân moät boä phim hoaït hình noåi tieáng cuûa
Waltdisney ñeå noùi veà moät soá tröôøng hôïp caùc coâ thieáu nöõ hay bò vong
nhaäp maø DVT chöùng kieán vaø ñöôïc bieát tröïc tieáp.


1 VONG QUAÄY PHAÙ DÖÔÙI CHAÂN NUÙI BAØ ÑEN
Vaøo naêm 1998, nhöõng ai ôû döôùi chaân
Nuùi Baø Ñen Taây Ninh ñeàu bieát ñeán tröôøng hôïp chò Nguyeãn thò T,34 tuoåi voán daân Thanh Hoaù, coù choàng laø baûo veä ôû khu vöïc Hoäi Xuaân NUÙi Baø. Cuoäc soáng bình thöôøng cuûa hai vôï choàng bò thay ñoåi khi chò T bò moät vong nam thöôøng xuyeân nhaäp veà quaäy phaù. Moãi khi bò nhaäp laø chò T thay ñoåi gioïng noùi, nhaûy
lung tung leân caùc moûm ñaù xung quanh , ñoøi huùt thuoác vaø uoáng röôïu. Coù laàn ñuùng 12 giôø tröa, chò T bò nhaäp suoát 2 giôø ñoàng hoà döôùi söï chöùng kieán cuûa nhieàu ngöôøi, moät anh laøm chung soát ruoät quaù voäi thænh sö coâ T.N. D. N truï trì chuøa Trung döôùi chaân nuùi ñeán ñeå can thieäp. Vöøa gaëp maët, vong nam naøy( qua xaùc chò T) noùi thaúng : Maøy khoâng laøm gì ñöôïc tao ñaâu, caên tu maøy chöa ra gì, ñoá
laøm gì ñöôïc tao neø?. Phaûi ñeán khi nhôø moät oâng chaïy xe oâm, ñöôïc goïi
laø caäu Tö ñeán cuùng thì vong naøy môùi xuaát ra. Moãi laàn nhaäp thì vong
naøy cho bieát mình laø moät chieán só mieàn Baéc, ñaõ hy sinh trong moät traän ñaùnh naêm xöa ngay taïi chaân Nuùi naøy.


- Moät tröôøng hôïp khaùc laø chò Traàn thò
D, khoaûn 30 tuoåi, coù tieáng laø ñeïp ngöôøi ñeïp neát ôû khu vöïc Nuùi Baø, cuõng bò ngöôøi yeâu laø lính cheát traän nhaäp veà haønh xaùc lieân tuïc. Theo nhöõng ngöôøi ôû chung phoøng taäp theå cuûa chò keå laïi, thöôøng khi chieàu veà laø chò D bò nhaäp, ngöôøi boång nhieân traàm xuoáng, thô thaån,laûm nhaûm moät mình, keå laïi caùc kyû nieäm xöa. Nhöõng ngöôøi xung quanh phaûi naên nó, cuùng vaùi thì vong naøy môùi xuaát ra. Maõi sau chòu heát noåi caûnh naøy, chò D xin nghó vieäc vaø trôû laïi queâ quaùn cuûa mình ôû huyeän bieân giôùi Taân Chaâu. Khoâng bieát töông lai chò giôø ra sao? - Vôï cuûa DVT, khi coøn treû cuõng bò moät boùng ñen laø nam hay veà quaäy phaù. Coù khi bò ñeø cöùng ngöôøi, sôï quaù voäi nieäm danh hieäu Quan Theá Aâm thì boùng ñen ñoù coøn quay laïi haêm : Nieäm Phaät haû? Roài bòt mieäng khoâng cho nieäm.
2/ VONG XIN MÖÔÏN XAÙC

- Tröôøng hôïp em N.T.T.D, 21 tuoåi ( ñaõ
ñöôïc ñieåm ñaïo) ñang laø sinh vieân Ñaïi hoïc Môû Ban coâng thaønh phoá Hoà chí Minh coøn hy höõu hôn nöõa. Caùch ñaây moät naêm, khi coøn ôû khu kyù tuùc B… taïi khu vöïc quaän 5, em D thöôøng gaëp moät chò phuï nöõ maëc ñoà traéng, khoâng cho thaáy maët, hieän veà xin em D laäp moät baøn thôø trong goùc phoøng thì chò naøy seõ nhaäp veà, ñoä cho em D coi boùi, coù tieàn nhieàu. Moãi laàn chò naøy veà, em D caûm giaùc khoâng khí trong phoøng laïnh ngaét, gioù thoåi bay caû goùc muøng, caû ngöôøi em quay cuoàng nhö rôi vaøo
moät theá giôùi khaùc vaø chæ nghe duy nhaát tieáng noùi cuûa chò naøy xoay voøng voøng treân ñænh ñaàu. Cuõng may laø laàn naøo em D cuõng laéc ñaàu, sau ñoù voäi chuyeån ñi choå khaùc ôû neân
khoâng bò nhaäp. Nhöng coù moät vieäc laø sau ñoù, em D laïi bieát boùi baøi
vaø coi khaù ñuùng.


-Tröôøng hôïp em Nguyeãn thò G.., 22 tuoåi
ñang coi boùi khaù noåi tieáng ôû huyeän Hoøa
Thaønh tænh TN. Gia ñình em cho bieát, em bò beänh vaät gaàn caû naêm trôøi.
Sau ñoù coù hai vong nhoû
ngöôøi Baéc thay phieân nhau nhaäp xaùc ñeå coi boùi. Hai vong naøy töï xöng
laø Cuùc vaø Hueä, thay
phieân nhau veâ coi boùi vì moät vong coi thì vong kia
phaûi ñi hoïc ôû coõi giôùi naøo ñoù. Beänh thì heát haún, laïi bieát
coi boùi neân gia ñình tuy ngaïc nhieân nhöng cuõng ñeå em G… haønh ngheà cho
ñeán nay.

- Mt
tr
ường hợp khác là em V.T. N quê ở tỉnh Long an, hiện nay 27
tuổi. Em đang đi làm ở một cơ quan nhỏ. Dáng người khá đẹp ẻo lả. bản thân em
luôn bị hai phần Âm thường xuyên nhập về. Mỗi lần nhập về thì em thấy người rất
khó chịu, đầu nhức bưng bưng. Phần tốt về thì em tự động ăn chay, niệm Phật,
lấy Kinh ra đọc. Phần xấu về thì em hung hăng, tánh tình cộc cằn, chửi bới mọi
người xung quanh. Cứ như vậy cho đến khi được điểm đạo thì em bớt hẳn.

Coøn nhieàu tröôøng hôïp khaùc maø DVT
thaáy chung moät maåu soá laø caùc coâ bò vong nhaäp thöôøng ñeàu treû ñeïp, haàu heát hoï sau ñoù laïi phaùt Taâm aên chay, nieäm Phaät vaø bieát tu haønh. Neáu ñöùng
treân nhaõn quan Phaät Giaùo vaø goùc ñoä huyeàn bí thì coùtheå xem ñaây cuõng
laø caùi Nghieäp maø hoï phaûi traû, hay laø caùi Duyeân sieâu hình ñöa ñaåy
ñeå hoï bieát ñeán Ñaïo maø tu hoïc?
Về Đầu Trang Go down
 
VONG CĂN VÀ THIẾU NỮ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Thiết bị trên boong
» Danh mục thiết bị thông tin và liên lạc hàng hải
» Thiết bị AIS và VDR
» [Giới thiệu tác phẩm] Tomie
» Đăng kiểm, kiểm tra thiết bị an toàn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH :: KHU VỰC CHÍNH FORUM :: THÀNH VIÊN [GIAO LƯU & CHIA SẺ]-
Chuyển đến 

free countersFree forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblog.com